top of page

【伸展治療】 1分鐘肩關節靈活度伸展拉筋動作教學


【伸展治療】 上星期我介紹咗一個肩關節靈活度測試俾大家試吓, 今個星期我會教大家幾個Stretch Therapy™ 伸展運動嘅動作,可以幫你拉筋改善肩關節靈活度! 做完記住感受下身體 , 睇吓之前“卡住”嘅部位有冇輕鬆左?


-----------------------------------------


🌟 更多教學...

👉 https://www.czonv.com/blog

👉 https://instagram.com/czonv​


CZON | https://www.czonv.com


#拉筯#伸展​ #靈活性訓練 #功能性訓練

17 次查看0 則留言

Comments


bottom of page